Zoeken

Aan verduurzaming doen we vooral via onze producten

Interview Ellen Kruiten, manager energie & klimaat Dow Benelux

Hoe spelen bedrijven die veel energie gebruiken in op de energietransitie? Hoe gaan ze om met pieken en dalen in hun verbruik en hoe krikken ze hun energie-efficiëntie op? Energiepodium sprak met een aantal van deze grootverbruikers. Aan het woord in dit artikel is Ellen Kruiten, manager energie & klimaat bij Dow Benelux.

Hoeveel energie verbruikt Dow Chemical in Nederland?
"Dow Terneuzen is de op één na grootste productielocatie van Dow in de wereld. Het hart van de 17 fabrieken die we er hebben staan, vormen drie grote nafta-krakers. We verbruiken op die locatie in Nederland als bedrijf dus ook verreweg de meeste energie, vorig jaar ruim 63 petajoule. Het betreft vooral gasverbruik, gas wat als restproduct uit onze krakers komt. De meeste elektriciteit en stoom die we er gebruiken, nemen we af van de naast de site gelegen Elsta-warmtekrachtcentrale. Dankzij die WKC zijn we behoorlijk zelfvoorzienend in onze energiebehoefte."

Waarvoor gebruikt het bedrijf die energie?
"Dow Benelux maakt basischemicaliën en kunststoffen. We maken vooral halffabricaten. Dat zijn korrels en vloeistoffen die verder worden verwerkt in onder meer voeding, papier, geneesmiddelen, cosmetica, verpakkingen en coatings."

Hoe belangrijk is de prijs van energie voor de winstgevendheid van het bedrijf?
"Energie is in Europa relatief duur, wat nadelig is voor onze concurrentiekracht. Dus alles is er op gericht om die kosten verder te verminderen. In 2005 was onze doelstelling voor 2015 tenminste om in onze eigen processen of in de keten tenminste een hoeveelheid energie te besparen die overeenkomt met 15% van het energieverbruik in de eigen processen. Met 18% energiebesparing, vooral in de eigen keten, hebben we dat ruimschoots gehaald."

Hoe gaat het bedrijf om met pieken en dalen in het energieverbruik?
"Daar hebben we weinig mee te maken. Onze fabrieken zijn vol continu in bedrijf. Het energieverbruik schommelt door een etmaal heen nauwelijks. Alleen door het jaar heen fluctueert het wat, afhankelijk van de bezettingsgraad van fabrieken, de productmix en de grondstoffen die daarvoor nodig zijn.

““Met industriële bedrijven in de regio zoeken we naar manieren voor benutting van elkaars reststromen””
Wat doet het bedrijf aan energiebesparing?
"De fabrieken op ons terrein zijn sterk geïntegreerd. Daardoor kan bijvoorbeeld warmte die de ene fabriek genereert worden gebruikt in een andere fabriek. Met grote industriële bedrijven elders in de regio zoeken we ook naar manieren voor benutting van elkaars reststromen. Daarvoor hebben we in 2013 het initiatief genomen tot het Smart Delta Resources-platform, een samenwerking van twaalf industrieën in de regio. Met elkaar verbruiken we ongeveer een kwart van de totale Nederlandse gasconsumptie, dus daar valt potentieel veel winst te halen. Zo onderzoekt Dow met Arcelor Mittal vlak over de Belgische grens of CO-gas dat vrijkomt bij de productie van staal kan worden afgevangen en samen met waterstof omgezet in alternatieve krakervoeding. Tests in het lab zijn veel belovend, dus volgend jaar hopen we een pilot van de grond te krijgen met ook subsidie van de Topsector energieprojecten (TKI ISPT, red.). Een ander project betreft de haalbaarheid van de benutting van waterstof uit ons kraakproces door andere bedrijven."

Hoe verduurzaamt het bedrijf het energieverbruik?
"Ons uiteindelijke doel is het gebruik van fossiele brandstoffen verder te verminderen. Maar projecten moeten wel commercieel haalbaar zijn. Zo was de uitkomst van het onderzoek dat we een tijdje terug deden met Suiker Unie en Cargill naar de vervaardiging van ethyleen uit suikerbieten, dat dit nog geen goede business case oplevert. Onze bijdrage aan verduurzaming ligt trouwens vooral op het vlak van het besparen van energie bij klanten dankzij onze producten. Zoals met onze ultradunne verpakkingsfilms. Afgelopen voorjaar presenteerde Dow als concern z'n Sustainability Goals voor 2025. Centraal daarin staat het leveren van een blauwdruk voor een transitie naar een duurzame planeet en samenleving. Aan de vertaalslag daarvan naar Dow Benelux wordt nu gewerkt."