Zoeken

De eigen verantwoordelijkheid van Shell

Auteur

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen schetst de betekenis van het Shell-vonnis voor het klimaatbeleid: meer ambitie maar ook meer flexibiliteit.

Het Parijs Akkoord bindt landen juridisch: die moeten daarom plannen maken voor bedrijven om de temperatuurdoelen te halen. Dat betekent voor industrielanden zo’n 50% reductie in 2030 ten opzichte van 1990 en net-zero emissies in 2050! Landen zijn daar met hun klimaatplannen nog niet, een groot aantal is wel met aanscherping bezig. De EU wil van 40% naar 55% in 2030 en klimaatneutraal in 2050. De helft van de CO2-emissies van de EU, van de industrie en energiesector, valt al onder het verplichte EU CO2-emissiehandelssysteem (ETS). Het ETS-budget wordt steeds kleiner om zodoende aan het CO2-doel te voldoen.

Maar het ontbreekt nog aan voldoende reductie in andere sectoren en mondiale actie. In de zaak die Milieudefensie met anderen tegen Shell had aangespannen zegt de rechter daarom dat het feit dat landen aan de slag gaan, een bedrijf niet ontslaat van zijn eigen verantwoordelijkheid. Ze doet dat met verwijzing naar mensenrechten die geschonden zouden kunnen worden. Shell moet dus aan de slag met haar mondiale uitstoot. Ze mag daarbij wel gebruik maken van compensatie door reductie van emissies elders. Aan de ene kant is het Klimaatakkoord en de regelgeving voor grote bedrijven voornamelijk een rol voor de politiek. Aan de andere kant is het positief dat Shell aangezet wordt tot absolute reducties.

Uit het vonnis: ”De vrijwarende werking van het ETS-systeem houdt in dat Royal Dutch Shell – voor zover het gaat om de reductiedoelstelling van het ETS-systeem – geen aanvullende verplichting heeft ten aanzien van Scope 1 en 2 emissies in de EU die onder dat systeem vallen. Dat zijn Scope 1 emissies van de Shell-groep in de EU en de Scope 3 emissies in de EU van de eindgebruikers van door de Shell-groep geproduceerde en verkochte producten, die – als Scope 1 emissies van de afnemers zelf – worden gedekt door het ETS-systeem.”

Wat betekent het vonnis voor Shell?

Kortom: meer ambitie en een absolute CO2-verplichting worden van Shell verlangd, maar het energieconcern krijgt ook meer flexibiliteit om het doel te halen.

Uit het vonnis t.a.v. de compensatie: Dit volgt uit het IPCC 1,5 graden rapport en de omstandigheid dat de EU en de Nederlandse Staat in hun meest recente plannen een ruimte laten voor compensatie van CO2-uitstoot. “In de gehanteerde definitie van de emissie van broeikasgassen ligt ook besloten dat negatieve emissies worden betrokken. Het gaat dan om processen die broeikasgassen uit de atmosfeer onttrekken zoals een combinatie van de inzet van biomassa afvang en opslag van CO2. De wijze waarop deze negatieve emissies kunnen worden afgetrokken van de emissies van broeikasgassen is geregeld in de monitoringsmechanisme-verordening.” (MvT Nederlandse Klimaatwet).

Wat betekent het vonnis voor het klimaatbeleid?

Welke aanpassing is er in het Nationaal Klimaatakkoord nodig?

De overheid en de politiek zullen initiatief moeten nemen en concrete reducties vragen van bedrijven. Dat is efficiënter en effectiever dan wachten op het volgende individuele vonnis. En met toepassing van flexibiliteit wordt een grotere ambitie haalbaar en betaalbaar.

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen is Carbon Specialist bij de Climate Neutral Group. Op Twitter is hij actief onder @timbales