Zoeken

Energie intensieve industrie CO2 uitstoot drastisch omlaag

VEMW: "Verdieping en versnelling van de inspanningen energiebesparing"

De energie-intensieve industrie wil in 2050 haar CO2-uitstoot met 80 tot 95 procent reduceren. Hiervoor zijn flinke investeringen van de sector nodig en bovendien moet de overheid de sector bij deze voornemens gaan ondersteunen. "Dit reductieplan is uniek, ambitieus en realistisch. Uniek, omdat wij waarschijnlijk de eerste energie-intensieve club ter wereld zijn die een dergelijk, vergaand plan poneert. Het is ambitieus, omdat het om een grote reductie gaat. Maar het is al met al ook een realistisch plan", zegt Hans Grünfeld, algemeen directeur van Vereniging voor Energie Milieu en Water (VEMW), waarin de energie-intensieve industrie zich heeft verenigd.

In Nederland is de energie-intensieve industrie, met grootgebruikers als raffinaderijen, de chemiesector, de metallurgische industrie en de papierindustrie, goed voor een kwart van het totale energiegebruik. Om hun CO2-uitstoot ingrijpend te reduceren, is optimalisatie van bestaande processen niet langer toereikend. Daarvoor zijn systeeminnovaties nodig. Ook zal een aantal bedrijven hun verdienmodel op de schop moeten nemen.

““Al onze aangesloten leden hebben aangegeven dat ze bereid zijn te investeren””

Potentieel

Grünfeld: "We zijn bij het opstellen van dit plan, dat we hebben vormgegeven in een position paper, niet over één nacht ijs gegaan. We zijn aan het rekenen geslagen en komen inderdaad uit op een potentieel van ergens tussen de 80 en 90 procent. Maar zoiets gaat niet vanzelf. Er moet sprake zijn van een trendbreuk in de wijze waarop bedrijven omgaan met energie-efficiency. Ze moeten hun vizier steeds meer gaan richten op de verlaging van de CO2-voetafdruk. Als ze dat niet doen en als de overheid ook niet helpt om deze trendbreuk te faciliteren, dan gaat het niet lukken. Het vereist een verdieping en versnelling van de inspanningen die sinds de jaren '90 van de vorige eeuw een reductie van zo'n 20 procent hebben opgeleverd."

De energie- industrie is ook bereid om de benodigde investeringen te doen, zo geeft Grünfeld aan. "Al onze aangesloten leden hebben aangegeven dat ze bereid zijn te investeren. Ze gaan voor de ambitie die de Nederlandse regering in het eerder dit jaar verschenen Energierapport heeft aangegeven om in de periode tot 2050 de uitstoot van CO2 met 80-95 procent terug te dringen."

Belemmeringen

"Wij denken dat er vier belemmeringen zijn, die moeten worden aangepakt, willen bedrijven de omslag maken", zo stelt Grünfeld. "Er zullen ten eerste doorbraaktechnologieën moeten worden ontwikkeld, waarbij er een mogelijkheid moet zijn om die nieuwe technologieën op te schalen. Daarbij neem je het risico dat er nog veel moet worden geleerd, voordat dit soort technologieën goed functioneren. Ten tweede is het noodzakelijk dat er meer samengewerkt wordt. Partijen kunnen dit niet alleen. Er liggen hier tal van uitdagingen, waarbij de overheid ook een faciliterende rol kan vervullen. Een derde belemmering heeft te maken met de wet- en regelgeving die soms bepaalde wenselijke ontwikkelingen tegenhoudt, of bemoeilijkt. Daar zijn ook nogal wat barrières weg te halen. Een laatste punt vormen de bedrijfsrisico's die gemoeid zijn met het toepassen van de allernieuwste technologie. De toepassing hiervan brengt een risico mee voor bijvoorbeeld de continuïteit van de productie. Maar ook zijn er risico's op het gebied van verdienpotentieel en terugverdientijd."

Het energiereductieplan werd op onlangs aangeboden aan Mark Dierikx, directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken. Dat gebeurde tijdens het congres dat VEMW organiseerde ter ere van haar 100-jarig bestaan. Grünfeld: "Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, en Tjerk Wagenaar, directeur van Stichting Natuur en Milieu, waren ook te gast op ons congres en zij reageerden positief op ons initiatief en op de aanpak die wij hebben voorgesteld."