Zoeken

Energiepolitiek is meer dan kernenergie

Auteur

Peter de Jong

Met de huidige verkiezingscampagnes lijkt het er soms op dat de discussie over kernenergie de enige discussie is die gevoerd hoeft te worden als het gaat om de toekomst van ons energiebeleid. Dit gaat ten koste van het debat over de werkelijke oplossingen voor de korte termijn, en over de bredere uitdagingen waar Nederland voor staat om de toekomst van ons land en de planeet veilig te stellen. In dit artikel licht Peter de Jong toe waarom kernenergie niet de juiste keuze is voor onze huidige energie- en klimaatuitdagingen, en hoe het ons afleidt van realistische, duurzame alternatieven die we direct kunnen toepassen.

Voorstanders presenteren kernenergie als een cruciaal element voor de energietoekomst van ons land. Zij benadrukken de voordelen zoals de lage CO2-uitstoot, minder ruimtegebruik en de mogelijkheid om een stabiele energievoorziening te bieden. Naar mijn mening zijn deze argumenten een te simplistisch antwoord op een complex vraagstuk.

De realiteit is dat de bouw van kerncentrales gepaard gaat met enorme kosten en een lange tijdshorizon. Het duurt decennia voordat een kerncentrale operationeel is, in een tijdsspanne waarin de klimaatcrisis acute actie vereist. Elke structurele CO2-besparing die we nu kunnen realiseren, draagt veel meer bij aan het voorkomen van verdere klimaatverandering, dan een besparing in de verre toekomst. Bovendien blijft het vraagstuk van nucleair afval een onopgelost probleem, de veiligheid en gezondheid van toekomstige generaties is in het geding. Recent werd ook duidelijk dat we voor het verwerken van ons nucleaire afval afhankelijk zijn van Rusland[1]. Momenteel produceert de centrale in Borssele relatief weinig nucleair afval, omdat de gebruikte brandstof in Rusland bewerkt wordt zodat de brandstof beter benut kan worden. Aangezien Rusland het enige land in de wereld is dat deze opwerktechnologie heeft, blijven we dus op energiegebied afhankelijk van Rusland, of we moeten accepteren dat we vele malen meer nucleair afval produceren waar nog geen langetermijnoplossing voor is.

“Een 100% overschrijding van het budget is geen uitzondering bij kerncentrales”

Daarnaast is er een risico dat de investeringen, in de complexe technologie die nodig is voor kernenergieproductie, ten koste gaan van snellere, goedkopere en flexibelere duurzame alternatieven. Naast dat het ook de vraag is of een nieuwe kerncentrale überhaupt gerealiseerd wordt. Het recente faillissement van SMR[2] ontwikkelaar NuScale[3] laat zien dat ook kleine kerncentrales vergelijkbare problematiek kennen als grote kerncentrales, die notoir slecht scoren als het gaat over budget- en bouwtijdoverschrijdingen. Een 100% overschrijding van het budget is geen uitzondering bij kerncentrales. Ik maak me daarom grote zorgen dat de aandacht voor kernenergie andere cruciale oplossingen naar de achtergrond drukt en ten koste gaat van het beschikbare budget voor daadwerkelijk duurzame alternatieven.

In mijn werk zie ik dagelijks hoe belangrijk het is om te investeren in hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Deze bronnen zijn niet alleen schoner, maar ook sneller te realiseren. De bouw van een windpark op land kan binnen drie tot vijf jaar voltooid zijn, en zonneparken kunnen zelfs binnen een jaar operationeel zijn. Gecombineerd met batterijopslag, waterstof en flexibele afname is zon- en windstroom ook heel goed aan te passen aan veranderende behoeften. Daarnaast zijn energiebesparing en efficiëntieverbetering in onze huizen, bedrijven en industrieën cruciale stappen die we nu kunnen nemen om onze klimaatdoelen te bereiken.

“Ik ben ervan overtuigd dat onze focus moet liggen op meer directe, kosteneffectieve en duurzame oplossingen”

Geconfronteerd met de breedte en urgentie van milieukwesties, is het duidelijk hoe belangrijk het is om financiële middelen wijs te gebruiken. De verkiezingen op 22 november zijn het moment om na te denken over onze energietoekomst, maar ook over het soort samenleving en de natuur die we willen achterlaten voor toekomstige generaties. Ik ben ervan overtuigd dat onze focus moet liggen op meer directe, kosteneffectieve en duurzame oplossingen.

Door te investeren in hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie, en natuurbehoud kunnen we niet alleen onze klimaatdoelstellingen bereiken, maar ook een gezondere, rechtvaardigere en veerkrachtigere samenleving creëren. Deze verkiezingen bieden ons de kans om een koers uit te zetten die zowel ons milieu respecteert als tegemoet komt aan de economische en sociale behoeften van vandaag en morgen. Laten we deze kans grijpen om een verstandige keuze te maken voor een duurzame toekomst van Nederland.

[1] https://energeia.nl/energeia-artikel/40110823/geen-alternatieven-voor-bewerking-borssele-uranium-door-rusland

[2] Small Modular Reactors.

[3] https://www.wattisduurzaam.nl/...

Peter de Jong

Programmaleider Duurzame Energieproductie bij Natuur & Milieu