Zoeken

Europarlementariër Judith Merkies Beleid accijns aanpassen

PvdA'er: "CO2-uitstoot zwaarder belasten"

Naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie over de hervorming van de belasting op energieproducten spreekt ook het Europees Parlement zich uit voor het opsplitsen van de Europese energiebelasting. Energieproducten worden voortaan belast op basis van CO2-emissie en calorische waarde. Judith Merkies, Europarlementariër voor de PvdA: "Een nieuw belastingsysteem moet consumenten en bedrijven prikkelen tot schonere consumptie en productie."

Belasting van consumptie naar arbeid

Op deze manier wil het Parlement concurrentieverstoringen op de interne markt voorkomen en tegelijkertijd energie-efficiënte en het verbruik van milieuvriendelijke producten stimuleren. Het advies komt er in feite op neer dat het Parlement de EU-landen aanmoedigt hun fiscale druk te verschuiven van consumptie naar arbeid. Door de belasting op arbeid te verminderen, komen er meer mogelijkheden om economische groei te bevorderen. Door vooral aandacht te besteden aan energie-efficiënte en de CO2-emissie van energieproducten kunnen de lidstaten bovendien hun energie- en klimaatdoelstellingen beter nakomen.

Daartegenover heeft het Parlement het voorstel van de Europese Commissie om concurrerende energieproducten zoals benzine en diesel gelijk te belasten, verworpen. Daardoor kunnen de EU-lidstaten nog steeds minder milieuvriendelijke en minder efficiënte brandstoffen blijven bevoordelen boven nieuwe toekomstgerichte brandstoffen.

Reactie Judith Merkies

In een reactie op het advies van het parlement wijst Europarlementslid Judith Merkies (PvdA) erop dat de bedoeling van het oorspronkelijk voorstel van de Europese Commissie was, om de wijze van berekening van energiebelasting te veranderen zodat deze meer in lijn ligt met de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU. Merkies: "Vandaag wordt energie belast op volume. De Europese Commissie wilde dat ook de calorische waarde en CO2-uitstoot in aanmerking worden genomen. Daardoor zou hernieuwbare energie niet langer een belastingsnadeel hebben, wat tot nu toe wel zo was. Deze nieuwe manier van berekenen wordt als ‘neutraal' beschouwd."

Belangrijk gevolg hiervan zou volgens Merkies zijn dat diesel op termijn duurder wordt dan benzine. Geschat wordt dat de belasting circa 8 procent hoger zou komen te liggen: "Dit is vrij controversieel aangezien diesel lang gepromoot werd als een milieuvriendelijker alternatief voor benzine. In bepaalde landen zoals Nederland werden zelfs belastingsvoordelen toegekend. Daarnaast speelt ook het feit dat de Europese auto-industrie heel veel dieselwagens produceert en dergelijke wetgeving de verkoop van dieselwagens dreigt te kelderen. Deze argumenten hebben ertoe geleid dat een meerderheid van het parlement tegen "belastingsneutraliteit" heeft gestemd. Vooral Franse en Duitse parlementsleden vreesden dat dit voor ontslagen in hun auto-industrie zou zorgen."

Merkies en de andere PvdA-parlementsleden waren wel voor een dergelijk systeem: "Het fiscaal beleid moet vroeg of laat in lijn worden gebracht met klimaat- en energiedoelstellingen. Zulke aanpassingen geven ook incentives aan consumenten en producenten om milieuvriendelijker te gaan consumeren en produceren. Bovendien werden lange overgangsperiodes voorgesteld (vanaf 2025), zodat er meer dan voldoende tijd is voor aanpassing."

Omdat het hier om een fiscale aangelegenheid gaat, moeten de 27 lidstaten daarover middels het EU-verdrag een unanieme beslissing nemen, maar die zijn sterk verdeeld.

Volg ons op Twitter: @energiepodium