Zoeken

Gertjan Lankhorst, CEO van GasTerra, vindt het uitermate onverstandig om de betekenis van aardgas voor de energievoorziening van de komende decennia af te serveren.

Kreupele redeneringen verstoren het energiedebat. Het zijn er in hoofdzaak twee: 1. De emissies van CO2 moeten naar beneden (waar), dus moeten we heel snel van alle fossiele brandstoffen af (onwaar). 2. De voorraden aardolie en aardgas raken ooit op (waar), dus moeten we fossiele brandstoffen heel snel overbodig maken (onwaar).

Kenmerkend voor deze kromme redeneringen is dat ze beginnen met een onomstotelijke waarheid, maar eindigen met een conclusie die niet alleen onjuist is, maar ook de maatschappelijke en economische belangen van ons land schaden. Rammelende logica dus, die desondanks moeilijk is te bestrijden. Toch waag ik een poging.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Dat snapt iedereen. Ooit zal onze energievoorziening volledig gevoed worden uit hernieuwbare bronnen. Maar het is nog lang niet zover. Een enkeling uitgezonderd, zijn alle deskundigen het er wel over eens dat we nog decennia lang afhankelijk zullen zijn van fossiele brandstoffen. Aardgas heeft daarbij de beste papieren. Het stoot de minste CO2 uit en is, dankzij de flexibele inzet bij de productie van elektriciteit, een natuurlijke partner van wind- en zonne-energie. Het komt dus heel goed uit dat er meer dan voldoende van voorradig is en de hoeveelheid aangetoonde winbare reserves dankzij nieuwe vondsten en betere technologie zelfs blijft groeien. Nederland moet dit benutten door voort te bouwen op zijn eigen kracht op aardgasgebied.

Trendsetter

Ons land is sinds de ontdekking van het Slochteren-veld eind jaren vijftig uitgegroeid tot een aardgasland. We overdrijven niet als we Nederland op dit gebied een mondiale pionier en trendsetter noemen. Nergens ter wereld is verhoudingsgewijs zoveel geïnvesteerd in de winning, de infrastructuur en de kennis van aardgas. Technologie die hier ooit is ontwikkeld, wordt tot op de dag van vandaag in het nabije en verre buitenland gebruikt om energie te produceren uit aardgas. Onze voorraden maar ook onze kennis en ervaring zijn nog steeds goud waard. De NAM heeft becijferd dat het Slochteren-veld nog een jaar of vijftig mee kan, de eerste 10, 15 jaar op het niveau dat we gewend zijn. Nieuwe technologie zal naar verwachting de levensduur van andere kleinere gasvelden kunnen verlengen. De economische en (dus) maatschappelijke waarde hiervan mogen we niet onderschatten. Vooral niet in tijden waarin de overheid zich genoodzaakt ziet fors te bezuinigen.

Het is dus uitermate onverstandig om de betekenis van aardgas voor de energievoorziening van de komende decennia af te serveren. Op de korte en middellange termijn kunnen we niet zonder aardgas als we én de energievoorziening veilig willen stellen, én het aandeel van hernieuwbare bronnen in de energievoorziening willen vergroten én CO2-reductiedoelstellingen willen halen. De wereld snapt dit en investeert volop in de winning en het transport van aardgas. De Verenigde Staten staan op het punt een gasexporterend land te worden dankzij de productie van schaliegas. Zij hebben in de afgelopen drie jaar ook de grootste CO2-reductie van de hele wereld gerealiseerd - veel groter dan Europa! - door het vervangen van kolen door gas. Andere landen kijken met meer dan normale belangstelling naar het Amerikaanse succes. Het Internationaal Energie Agentschap heeft net een rapport gepubliceerd - Golden Rules for the Golden Age of Gas - waarin het uiteenzet aan welke voorwaarden de winning van schaliegas moet voldoen om geen schade toe te brengen aan de gebieden waar de productie plaatsvindt.

Innovatief

Nederland kan in deze tweede fase van de aardgaswinning volop bijdragen aan deze ontwikkeling. Door verder te gaan met investeren in de eigen productie en infrastructuur. Door zijn kennisbasis verder uit te bouwen en innovatieve technologie te ontwikkelen.

Met andere woorden: in de transitie naar een volledig duurzame energie-economie moet Nederland blijven profiteren van aardgas.

Gertjan Lankhorst is CEO van GasTerra

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Gertjan Lankhorst

Gertjan Lankhorst is voorzitter van VEMW, kenniscentrum en belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers