Zoeken

Veiligheid moet voorop staan

Interview Commissaris van de Koning Max van den Berg

Sinds 2007 is Max van den Berg Commissaris van de Koning(in) in Groningen. In die functie is hij nauw betrokken bij het wel en wee van de Groningers. In de laatste categorie, het wee, vallen de aardbevingen als gevolg van de plaatselijke gaswinning waardoor delen van de provincie geregeld worden opgeschrikt. Deze hebben grote onrust veroorzaakt onder de bevolking en hun gevoel van veiligheid zwaar ondermijnd. Van den Berg heeft zich vanaf de eerste zware beving in 2012, in Huizinge, volop ingezet voor de getroffen bewoners. Hij meent dat de veiligheid van de Groningers alle andere belangen zoals leveringszekerheid overstijgt. "De industrie moet het psychologische effect op de bewoners serieus nemen."

De Nederlandse gassector bevindt zich momenteel in een spagaat. De veiligheid van de Groningers die in het winningsgebied wonen, staat op het spel. Tegelijkertijd moet zij ervoor zorgen dat alle klanten van het Gronings gas in binnen- en buitenland het product krijgen dat zij niet kunnen missen. Stoppen met de productie in Groningen is daardoor geen optie, want dan gaat bij velen de kachel uit. Hoe kijkt Max van den Berg tegen dit dilemma aan? Hoe verhoudt het Groninger belang zich tot de energievoorzieningszekerheid, die we met z'n allen ook nodig hebben? En is er in de Noordelijke Energy Valley op termijn nog wel ruimte voor de gassector?

Max van den Berg: "Laat ik voorop stellen dat ik de sociaal-economische betekenis van de gassector voor onze regio absoluut niet onderschat. Veel mensen verdienen er hun brood. Dat beseft iedereen die betrokken is bij het debat rond de gaswinning. Maar de gasbedrijven kunnen hun belangrijke functie alleen maar blijven uitoefenen als ze daarvoor draagvlak in de provincie hebben. Dat betekent primair dat het gas verantwoord uit de grond moet worden gehaald. En met verantwoord bedoel ik binnen de veiligheidsnormen die het Staatstoezicht op de Mijnen adviseert. Elk productiecijfer dat daarboven zit, zal op weerstand en scepsis stuiten."
““De industrie moet beseffen dat het niet alleen om getallen en berekeningen gaat.””

Moet elk productiebesluit uiteindelijk niet het resultaat zijn van een afweging tussen verschillende soorten belangen?
"Over welke belangen hebben we het dan? Commerciële belangen? Die zijn voor mij volstrekt ondergeschikt aan de veiligheid van de Groningers. Leveringszekerheid is een andere kwestie. Ik begrijp ook dat de kachel overal moet branden, ook in Duitsland en België, maar toch is dit van een andere orde. We hebben geen keus: we moeten maximaal zoveel produceren als voor de veiligheid van de Groningers aanvaardbaar is. Dat betekent niet nul, maar wel aanzienlijk minder dan de hoeveelheden die we de laatste jaren hebben gezien. Als dat tot problemen leidt, zeg ik: los het maar op. Waar een wil is, is een weg."

Het is menens.
"Absoluut. De industrie moet beseffen dat het niet alleen om getallen en berekeningen gaat. Het psychologische effect als resultaat van de aardbevingen, is enorm. Veel bewoners leven in angst. Om dat te herstellen, moeten bedrijven het draagvlak dat ze vroeger hadden terug zien te winnen. Dan hebben we het in de eerste plaats over vertrouwen. Daarom pleit ik voor ruimhartigheid bij het beoordelen en herstellen van schade. Je wint het vertrouwen niet terug door steeds weer discussies met getroffenen te voeren over welke schade precies door de aardbevingen wordt veroorzaakt, wie waarvoor aansprakelijk is en of je wel of niet net binnen of buiten een contour woont. We moeten af van het juridische denken. En de techneuten moeten beseffen dat je de problemen niet oplost met technische studies en risicoanalyses alleen."

Er liggen in de noordelijke energiesector enorme mogelijkheden voor economische activiteiten en dus werkgelegenheid, kennisverwerving en innovatie. U heeft zich hier als voorzitter van Energy Valley altijd sterk voor gemaakt. Zijn de toekomstperspectieven door de recente problemen veranderd?
"Nee, want ik ben ervan overtuigd dat het Noorden op dit gebied koploper kan blijven. We moeten een grote inhaalslag maken op het gebied van duurzaamheid. Om het doel te kunnen bereiken, moeten we alle middelen inzetten die we hebben: energiebesparing, hernieuwbare bronnen waaronder groen gas, zonnepanelen en stikstofinstallaties. Het Noorden kan daarbij uitstekend dienen als proeftuin. Mét de gassector, want die beschikt over de kennis en kunde om de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening vooruit te helpen."

Veel Groningers hebben altijd al het gevoel gehad dat ze onvoldoende hebben geprofiteerd van de enorme inkomsten uit het gasveld. Deelt u die opvatting?
"Het staat voor mij vast dat er een verdienmodel voor de Groningers moet komen. Dan denk ik primair aan de publieke zaak. Er moet een extra bedrag op tafel komen voor publieke schade. We moeten scholen, buurthuizen, ziekenhuizen en andere openbare voorzieningen in stand kunnen houden. Dat is niet alleen een kwestie van schadeherstel, maar ook van aardbevingsbestendig bouwen, investeren in gemeenschappen. Wie denkt dat dit alleen voor rekening van de belastingbetaler kan komen, begrijpt het niet. Gemeenten kunnen dit onmogelijk alleen bekostigen. Als de gassector hier actief wil blijven, zal zij dus een betekenisvolle bijdrage moeten leveren. Het gaat niet langer om winstmaximalisatie maar om maatschappelijke optimalisatie. Alleen zo kunnen ze hun license to operate verdienen."