Zoeken

Privacy & cookies

Energiepodium.nl verwerkt persoonsgegevens van u ofwel met uw toestemming, ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, of omdat we (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven. In individuele gevallen zouden we genoodzaakt kunnen zijn om uw gegevens te verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor uw vitale belang of dat van een ander.

In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) uw gegevens aan externe partijen. We zullen uw gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen.

Energiepodium.nl informeert u in beginsel als wij gegevens van u verwerken, onder andere via verwijzingen naar dit privacy statement. We zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen en bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel op grond van de wet is vereist.

Nieuwsbrief
Energiepodium.nl is voornemens later dit jaar bij voldoende animo een periodieke nieuwsbrief te versturen. Als u op de hoogte wilt blijven van ons laatste nieuws, kunt u zich hiervoor inschrijven. We registreren dan uw naam en e-mailadres om uw verzoek uit te voeren. Dit profiel bewaren we totdat u zich weer afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen via ons contactformulier of via de nieuwsbrief die u ontvangt.

Social media
Energiepodium.nl maakt gebruik van social media om u op de hoogte te houden van ons laatste nieuws. U kunt ons volgen op twitter. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Energiepodium.nl verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform. Als u via social media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam, zodat we op uw bericht kunnen reageren.

Bezoek website
Energiepodium.nl maakt op Energiepodium.nl alleen gebruik van functionele cookies. Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan u snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Vragen of klachten?
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of het wissen van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u beperking van de verwerking, een verzoek tot overdracht indienen of bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. In geval van een datalek zal Energiepodium.nl zo nodig u informeren over de consequenties en op welke manier u zich het beste kunt beschermen. Ook wijzen we u op de mogelijkheid een klacht in te dienen over uw verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Energiepodium.nl zijn verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Energiepodium.nl behandelt uw verzoek binnen vier weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt een schriftelijk verzoek sturen via het contactformulier.

Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Energiepodium.nl heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen
Voor formulieren op onze website die worden ingestuurd, geldt dat deze worden opgeslagen op servers die door onszelf worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Vragen? Opmerkingen? Laat het ons weten via ons contactformulier of bel 070 302 4700